Condițiile pentru acordarea binecuvântării (avizul scris) în vederea predării Religiei în anul școlar 2024 - 2025

Acte necesare:

 1. Cerere tip în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 2. Calificarea profesională în specialitatea Religie –cultul ortodox dovedită prin Diploma de Licență în Teologie Ortodoxă, însoțită de Foaia matricolă (copie);
  Absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă din alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea binecuvântării Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de licență la respectivele Facultăți.
 3. Calitatea de fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dovedită prin Certificatul de Botez ori prin actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Arhiepiscopia Bucureștilor (copie);
 4. Actul de identitate (copie);
 5. Certificatul de naștere (copie);
 6. Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie);
 7. Curriculum Vitae – format Europass;
 8. Memoriu de activitate pe anul școlar curent/ultimul an în care a predat Religie,vizat de directorul școlii și de inspectorul/metodistul de Religie, în care să se specifice existența/inexistența unui parteneriat cu parohia de pe raza unității școlare, activitățile de colaborare cu parohia respectivă, activitățile metodice și activitățile de autoperfecționare (dacă a mai predat disciplina Religie);
 9. Adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul predă în anul școlar curent/ultimul an în care a predat Religie (copie), cuprinzând calificativul didactic minimum Bine (pentru toți profesorii de Religie care solicită binecuvântarea) și avizul de continuitate în suplinire (doar în cazul profesorilor de Religie care au solicitat prelungirea duratei contractelor individuale de muncă);
 10. Adeverință din partea inspectorului școlar de specialitate sau a metodistului de specialitate privind activitatea metodico-științifică a solicitantului în anul școlar curent (document original);
 11. Recomandare din partea preotului paroh–document original cu antetul și ștampila parohiei (din raza unității școlare în care activează solicitantul în anul școlar curent), privind participarea solicitantului cu elevii la programul liturgic parohial, precum și cooperarea solicitantului cu Serviciul pentru tineret și cu celelalte organisme parohiale;
 12. Recomandare din partea preotului duhovnic al solicitantului (document original cu antetul și ștampila parohiei), privind participarea personală la viața liturgică, cultural-misionară și social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române;
 13. Starea sănătății solicitantului, dovedită prin adeverința medicală, în care să se menționeze: „clinic și neuropsihic sănătos, apt pentru a preda în învățământ” (copie):
 14. Profesorii de Religie clerici (preoți sau diaconi) vor completa Raportul de activitate al clericilor implicați în predarea religiei în anul școlar 2024-2025, avizat de părintele protoiereu de la protoieria de care aparțin și de preotul paroh (în cazul diaconilor și al preoților coslujitori).

 

Profesorii de Religie, care au adus actele necesare pentru acordarea binecuvântării (avizul scris) în vederea predării Religiei în anul școlar 2023-2024, sau în anii anteriori, anul acesta vor scana și vor prezenta doar actele actualizate de la punctele 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

Toate actele vor fi scanate sau fotografiate și trimise pe e-mailul avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro într-un singur document PDF.

 

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document care atestă primirea/neprimirea binecuvântării chiriarhale, care va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pe adresa de e-mail a solicitantului.

Timpul necesar verificării dosarelor și întocmirii documentelor este de patru ore. La patru ore după transmiterea dosarului va fi eliberat un document care atestă primirea/neprimirea binecuvântării chiriarhale, care va fi transmis scanat pe adresa de e-mail a solicitantului (doar în cazul persoanelor care depun dosarele la I.S.J. Prahova sau I.S.J. Ilfov). Solicitanții care vor depune dosarul la I.S.M.B. vor trebui să ridice actul în original de la sediul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul (Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4, București), începând cu ziua următoare transmiterii documentelor (excepție fac zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).