Documentul de față se adresează doar fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Celelalte persoane se vor adresa Centrului eparhial din eparhia din care fac parte.

Toţi candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină binecuvântarea chiriarhului în vederea înscrierii la Şcoala doctorală a F.T.O.U.B., sesiunile iulie și septembrie 2023, vor transmite dosarul pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 22 mai 2023 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

Program de lucru: luni – vineri, 09:00 – 16:00

Dosarul va conține următoarele documente:
1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume;
3. C.I;
4. Certificat (sau adeverință) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor (în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă Eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Administrativ bisericesc);
5. Recomandarea preotului duhovnic – document cu antet, ștampilă și semnătură;
6. Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului;
7. Diplomă de licență și Foaie Matricolă (fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care au absolvit în cadrul Facultăților de Teologie Ortodoxă din alte eparhii vor prezenta, în plus, documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de licență la respectivele Facultăți);

Potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 337/2010, media anilor de studii + licență trebuie să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenţă) / 5] şi 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie) / 3]. În mod excepțional, conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 4536 / 2018, Patriarhul României poate acorda dispensă celor care doresc să se înscrie la concursul de admitere la doctorat și au media sub 8,51, urmând ca, în acest sens, aceștia să transmită la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale (Mănăstirea Antim, Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr. 29, sector 4, București, e-mail: sectorulteologicatyahoo.com) o solicitare în care să dovedească întrunirea în mod cumulativ a următoarelor condiții:

  • media studiilor de licență și master peste 8.00;
  • în cadrul studiilor de licență și master, media peste 9.00 la materia la care dorește să se înscrie la cursurile de doctorat;
  • activitate teologică, în sensul de a fi publicat studii și articole;
  • recomandarea Consiliului Facultății de Teologie unde a absolvit studiile de licență;
  • recomandarea profesorului coordonator;
  • binecuvântarea (acordul scris) al Chiriarhului

8. Diplomă de Master/studii aprofundate și foaia matricolă (absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă din alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de Masterat la respectivele Facultăți );
9. Memoriu de activitate științifică;
10. Lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate;
11. Propunerea unei teme (în scris) în concordanță cu domeniul conducătorului științific, cu justificarea importanței acesteia și o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
12. Certificat de competenţă lingvistică;

Pentru studenții care se află sub autoritatea altor Biserici Ortodoxe din alte țări, în afara actelor prezentate mai sus, sunt necesare:

  • binecuvântarea chiriarhului eparhiei din care provin;
  • binecuvântarea chiriarhului român de care aparține Facultatea de Teologie Ortodoxă;
  • acordul Patriarhiei.

Toate actele vor fi scanate sau fotografiate și transmise, într-un singur document în format pdf. către e-mailul   avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul scris), care atestă primirea/neprimirea binecuvântării chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi ridicat de către solicitant de la sediul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul (adresa Intrarea Miron Cristea, nr. 9, parter, sector 4), în ziua următoare transmiterii dosarului.