Candidații care doresc înscrierea la examenul pentru ocuparea posturilor de preot de caritate din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor vor depune un dosar cu următoarele documente:

  • Cerere tip (anexată prezentului anunț)
  • Curriculum vitae;
  • Copie C.I.;
  • Copii după actele de studii, atât după diplome, cât şi după foile matricole – candidații din alte eparhii pot candida dacă au o activitate clericală foarte bună şi dacă au obținut cel puțin un grad clerical în cadrul Centrului eparhial al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei;
  • Un memoriu scris privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească, certificat de protoiereu;
  • Adeverință care să ateste vechimea în preoție (minim 2 ani);
  • Copii după certificatul (-ele) de acordare a gradului (-elor) profesional (-e) clerical (-e) - minim definitivat;
  • Dovada, eliberată de centrul eparhial, că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare;
  • Pentru candidații din alte eparhii dosarul va conține și binecuvântarea chiriarhului eparhiei de proveniență;
  • Chitanța din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.