Sectorul Patrimoniu şi Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor a fost înfiinţat în anul 2000 pentru a răspunde mai eficient solicitărilor numeroase referitoare la activităţile specifice protejării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural bisericesc aflat în gestiunea parohiilor, precum şi pentru o mai bună coordonare a lucrărilor de pictură sau restaurare a picturii de la bisericile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor. Aşadar, activitatea sectorului se concentrează pe cele două componente ale sale, gestionarea problemelor legate de protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural bisericesc, respectiv pe coordonarea lucrărilor de pictură sau restaurare a picturilor murale de la biserici noi sau biserici – monument istoric.

În cadrul sectorului îşi desfăşoară activitatea un personal calificat cu competenţe în rezolvarea problemelor specifice celor două compartimente ale sale, angajaţii sectorului participând periodic la diferite programe de perfecţionare profesională sau sesiuni şi seminarii de informare în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural.

Patrimoniu cultural bisericesc

Activităţile desfăşurate de sectorul nostru în domeniul  patrimoniului cultural bisericesc acoperă o gamă variată, oferind asistenţă de specialitate în domeniu în vederea tratării temelor legate de evidenţa patrimoniului, conservarea acestuia (aplicarea măsurilor de conservare preventivă în cazul obiectelor de  patrimoniu, activitate de o importanţă deosebită având ca scop evitarea şi minimalizarea deteriorărilor şi pierderilor bunului cultural), restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului prin organizarea de expoziţii tematice, comunicări ştiinţifice ş.a.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor funcţionează 14 muzee (colecţii de artă bisericească) şi 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, la nivelul eparhiei fiind încadraţi un număr de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală şi 5 conservatori atestaţi sau în curs de atestare. Arhiepiscopia Bucureştilor deţine un depozit de conservare a bunurilor culturale de patrimoniu care întruneşte condiţiile specifice, capabil să preia în custodie, de la  bisericile din cuprinsul eparhiei, obiectele de patrimoniu care necesită intervenţii de restaurare sau care sunt depozitate în condiţii improprii.

Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Sectorul Patrimoniu colaborează cu diferite instituţii în vederea realizării unor proiecte comune pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural.

Pictura Bisericească

Pentru gestionarea eficientă a problemelor legate de executarea lucrărilor de pictură sau restaurare a picturii de la bisericile din cuprinsul eparhiei, sectorul nostru colaborează îndeaproape cu Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, în vederea respectării metodologiei privitoare la avizarea documentaţiilor tehnice şi a organizării licitaţiilor. Toate lucrările de pictură din nou, restaurare a picturii sau a mobilierului liturgic – iconostas şi stane – se pot realiza de către pictori bisericeşti sau restauratori atestaţi de Comisia de Pictură Bisericească, în baza unei documentaţii tehnico - economice, avizate de Arhiepiscopia Bucureştilor şi aprobată de Comisia de Pictură Bisericească. Analizarea proiectului propus şi aprobarea acestuia de către forurile competente (în cazul bisericilor monument istoric fiind necesar şi avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional) constituie prima etapă prevăzută în metodologia de executare a lucrărilor. Cea de-a doua etapă presupune organizarea unei licitaţii de către parohia în cauză. După analizarea ofertelor de execuţie de către consiliului parohial, parohia înaintează Centrului Eparhial şi Comisiei de Pictură Bisericească spre analizare  şi adjudecare dosarul de licitaţie, cu nominalizarea ofertei câştigătoare. Date cu privire la intenţia unei parohii de a organiza licitaţii în vederea adjudecării unor lucrări de pictură sau restaurare a picturii, precum şi termenul de depunere a ofertelor, categoria bisericii sau tipul lucrărilor ce urmează a fi executate sunt anunţate periodic la avizierul Centrului Eparhial şi pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Organizare

  • PC Arhid. Aurel Vlaicu - Consilier eparhial
  • PC Diac. Dan Cozea - Muzeograf
  • Dl. Costel Nacu - Inspector eparhial
  • Dl. George Daniel Ioniță - Inspector eparhial
  • D-na Liliana Frățilă - Restaurator carte
  • D-na Gabriela Troașcă - Conservator