Eforturi constante pentru susţinerea misiunii Bisericii

Raport sinteză privind activitatea Centrului eparhial în anul 2013:

În anul 2013, activitatea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a desfăşurat în cadrul celor 9 protopopiate, care totalizează un număr de 697 parohii (313 urbane şi 384 rurale), 41 filii şi 110 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 de unităţi monahale şi 543 de cimitire. Numărul total al credincioşilor ortodocşi din Capitală şi judeţele Ilfov şi Prahova este de 2.657.718, potrivit recensământului din anul 2011.

 Numărul de angajaţi clerici, care deservesc aceste unităţi de cult, a fost de 1.178 preoţi şi 88 diaconi, în anul 2013 fiind hirotoniţi 23 de preoţi şi 7 diaconi, numiţi în posturile vacante prin concurs. Alături de aceştia, în instituţiile socio-medicale şi structurile de apărare ale Statului şi-au desfăşurat activitatea un număr de 129 preoţi de caritate.

În ceea ce priveşte personalul din cele 35 de mănăstiri, 3 schituri, 3 metocuri şi 2 stavropighii, în anul 2013 au fost închinoviaţi un număr de 14 vieţuitori, au fost săvârşite 3 rasoforii, 6 tunderi în monahism şi au fost hirotoniţi doi ieromonahi şi un ierodiacon, numărul total al vieţuitorilor din mănăstiri fiind de 781 persoane.

I. Dintre activităţile administrativ-pastorale şi patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, desfăşurate în anul 2013, amintim: înfiinţarea a 4 parohii, târnosirea a 5 biserici, sfinţirea cu agheasmă a altor 4 locaşuri de cult, dintre acestea unele fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru o biserică şi o capelă de cimitir,  lucrările la cele 48 de biserici şi 5 capele aflate în construcţie şi la cele 34 de biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum şi 196 şantiere de pictură sau restaurarea picturii.

Referitor la bunurile imobile bisericeşti, în anul 2013, a fost finalizată intabularea dreptului de proprietate şi folosinţă asupra bunurilor imobile aparţinând unui număr de 12 unităţi locale de cult. De asemenea, a fost terminată arhivarea în format electronic a situaţiei tuturor bunurilor imobile bisericeşti din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Fabrica de lumânări „Făclia Sfinţilor Români“ s-a menţinut şi în anul 2013 ca principală sursă de venituri a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Centrul eparhial a continuat procesul de modernizare şi diversificare a activităţii acesteia prin montarea unui cort industrial, ca depozit de materie primă, şi intrarea în producţie a modelului de candelă tip 3 (100 ore de ardere).

A doua sursă de susţinere a activităţilor multiple ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, Serviciului Colportaj a înregistrat o creştere a volumului de vânzări şi o extindere a activităţii şi numărului magazinelor de desfacere. Dintre acestea, amintim amenajarea şi deschiderea spaţiului multifuncţional din Intrarea Miron Cristea, nr. 9. Sector 4, Bucureşti.

Secţia de vinificaţie modernă de la Gospodăria agricolă „Via Domnului” (Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlaţi) şi-a intensificat fluxul tehnologic de procesare a strugurilor şi de obţinere a vinului pe soiuri şi sortimente. Astfel este asigurată producerea unui vin liturgic de calitate pentru parohii şi mănăstiri. De asemenea, a fost reparată vechea povarnă şi a fost pus în funcţiune un nou cazan pentru fabricarea rachiului, necesar consumului intern.

II. În ceea ce priveşte activităţile cultural – misionare desfăşurate de Arhiepiscopia Bucureştilor în anul 2013, Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat mai multe volume, broşuri, pliante, mape, calendare etc. Dintre publicaţii, amintim: volumele de studii: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii. Lucrările Conferinţei pastoral-misionare de primăvară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor şi Implicaţiile pastorale şi misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae. Lucrările Conferinţei pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, albumul Paraclisul Patriarhal Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi albumul Părintele Dumitru Stăniloae – mărturii şi evocări.

Arhiepiscopia Bucureştilor s-a implicat, în anul 2013, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim; Pelerinajul „Calea Sfinţilor”; organizarea Concursului Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice; participarea la Congresul internaţional de teologie Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii; organizarea şi desfăşurarea Concursului Lăudaţi pe Domnul; organizarea şi desfăşurarea programului Serile Catehetice; seria de conferinţe Serile filocalice;  Simpozionul naţional Hristos împărtăşit copiilor; programul special cultural-artistic Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor. De asemenea, au fost realizate trei proiecte adresate tinerilor: Cu aproapele în suferinţă, Dăruind, vei dobândi şi Pe munte, spre Cruce!

Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Centrul eparhial, protoieriile şi parohiile sale, a continuat să fie şi în anul 2013 cel mai mare susţinător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas şi al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este şi cea mai darnică eparhie în susţinerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce priveşte învăţământul teologic, la încheierea anului universitar 2012-2013 erau înscrişi la toate specializările Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, 980 studenţi. La aceştia se adaugă şi 307  masteranzi şi 35 doctoranzi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti au fost înscrişi, pentru anul şcolar 2012-2013, 211 elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul şcolar 2012-2013, 91 eleve.

În învăţământul religios din şcolile de stat activează 638 profesori de Religie, 27 dintre aceştia având funcţia de Director sau Director adjunct al instituţiilor respective.

În ceea ce priveşte patrimoniul sacru (liturgic), remarcăm finalizarea procesului de conservare şi restaurare a mai multor icoane, precum şi a unor volume de carte veche de cult aparţinând unităţilor din eparhie. De asemenea, au fost iniţiate proiecte pentru punerea în valoare a unor monumente de artă brâncovenească.

III. Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Bucureştilor, în anul 2013, a avut ca scop diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.

Amintim aici o parte din cele mai importante realizări:

Autorizarea Centrului de Îngrijiri Paliative Sf. Nectarie al Fundaţiei Bucuria Ajutorului de către Ministerul Sănătăţii, ca unitate de spitalizare continuă pentru pacienţi cu afecţiuni oncologice în stadiul terminal în luna februarie 2013 şi încheierea contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

Sfinţirea Centrului de Zi pentru Copii Sfântul Stelian al Fundaţiei Bucuria Ajutorului - filiala Urlaţi, având ca obiectiv prevenirea riscului de excluziune socială a copiilor aflaţi în dificultate prin oferirea de servicii sociale, educaţionale şi psihologice.

Înfiinţarea unui punct de lucru al Fundaţiei Bucuria Ajutorului – Filiala Urlaţi la Parohia Cioranii de Jos II şi organizarea unui Centru de găzduire pentru mame şi copii, victime ale violenţei domestice.

Inaugurarea Centrului de găzduire în regim de urgenţă „Sfântul Nicolae”  al Asociaţiei Diaconia,  filiala Câmpina. Centrul are o capacitate de 20 locuri şi oferă persoanelor fără adăpost găzduire, asistenţă socială, moral-religioasă, consiliere psihologică şi juridică.

Totodată, pe lângă unităţile de cult din eparhie au funcţionat un număr de 15 cabinete medicale care au oferit servicii medicale persoanelor defavorizate.

În cursul anului 2013, Arhiepiscopia Bucureştilor a sprijinit persoane aflate în situaţie de dificultate şi preoţi de la parohiile sărace prin acordarea de ajutoare de urgenţă în cuantum total de 367.142 lei. Cele mai multe ajutoare de urgenţă au fost acordate din fondurile de asistenţă socială Filantropia de la Centrul Eparhial şi protoierii şi din fondul Păstorul cel Bun al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În sprijinul celor aflaţi în suferinţă, internaţi în unităţile social-medicale ale Statului, îşi desfăşoară activitatea 129 de preoţi de caritate, care slujesc în 108 lăcaşuri de cult construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social medicale amintite.

Beneficiarii din anul 2013 ai programului „Masa Bucuriei”, 34 de unităţi de cult şi centre sociale din eparhie, au distribuit produse alimentare celor aflaţi în nevoi în cuantum de 486.072 lei.

Arhiepiscopia Bucureştilor a desfăşurat în anul 2013 numeroase activităţi în conformitate cu programul – cadru (aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) al „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi al „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae” şi a organizat mai multe manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea continuând în programul pastoral-misionar al eparhiei şi pentru anii următori.

Mulţumim în mod deosebit tuturor celor ce ajută Arhiepiscopia Bucureştilor în lucrarea ei misionară, şi anume: instituţii de stat, firme şi persoane particulare, dar mai ales clerului şi credincioşilor darnici din această eparhie, pentru efortul de a fi contribuit la păstrarea dreptei credinţe şi la susţinerea activităţilor pastorale, culturale, sociale şi misionare ale Bisericii noastre în societatea de azi.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în toată fapta cea bună

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române